Abolicja uwolni od zaległych składek ZUS i odsetek - już w 2013 roku - tysiące polskich przedsiębiorców.

- Ustawa abolicyjna wejdzie w życie z początkiem 2013 roku - mówi Sebastian Ćwiora, radca prawny z Kancelarii Prawniczej Lege Artis Kuropatwiński Lewicki w Bydgoszczy.

Ustawa o powszechnym umorzeniu zaległych składek ZUS, zwana potocznie abolicyjną, przewiduje możliwość umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o umorzenie będzie można złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli jednak decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ZUS wyda już po dniu wejścia w życie przepisów abolicyjnych, wniosek o umorzenie przedsiębiorca będzie mógł złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że termin 24-miesięczny okaże się dłuższy.

Kto skorzysta, a kto nie skorzysta na abolicji w 2013 roku?

Przedsiębiorcy, którzy nie opłacali składek z własnej winy lub celowo unikali regulowania należności na abolicji skorzystają, bo ustawa jest powszechna. Abolicja nie obejmie jednak tych, którzy uregulowali swoje zobowiązania wobec ZUS, nawet kosztem zadłużenia się w bankach, biorąc niejednokrotnie kredyty na spłatę zaległych składek. Ci przedsiębiorcy, nsitety, nie odzyskają swoich pieniędzy.