Marszałkowskie wsparcie z RPO na infrastrukturę, edukację i...

  Marszałkowskie wsparcie z RPO na infrastrukturę, edukację i aktywizację zawodową

  Materiał partnera zewnętrznego

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Marszałkowskie wsparcie z RPO na infrastrukturę, edukację i aktywizację zawodową
  Wsparcie inwestycji w transport publiczny i drogi, środki na rozwój przedsiębiorstw akademickich, szkół zawodowych i ochronę przyrody oraz działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy - trwają kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  Marszałkowskie wsparcie z RPO na infrastrukturę, edukację i aktywizację zawodową  Drogi i transport publiczny

  W dwóch aktualnych naborach wniosków samorządy lokalne mogą aplikować o wsparcie na inwestycje z zakresu rozwoju infrastruktury drogowej. W konkursie dla miast prezydenckich w puli jest 60 milionów złotych, a nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji. Nabór dla pozostałych samorządów lokalnych odbędzie się w dwóch turach: do 30 maja oraz do 29 czerwca. Do podziału są 44 miliony złotych. Także do 29 czerwca jednostki samorządowe mogą aplikować o pieniądze na inwestycje punktowe do obsługi ruchu pasażerskiego, czyli stacje i dworce kolejowe. W puli na ten cel jest 47 milionów złotych.
  Czyste powietrze, rewitalizacja i ład w przestrzeni

  Na dofinansowanie modernizacji zdegradowanych obiektów i adaptacji ich do nowych funkcji, remontów budynków mieszkalnych, przebudowy ulic oraz zagospodarowania przestrzeni trafi w sumie 90 milionów złotych. W dwóch aktualnych konkursach o wsparcie mogą wnioskować samorządy lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły, a także partnerzy publiczno-prywatni. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wykorzystania alokacji.

  Szansę na dofinansowanie mają także samorządy lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły, placówki medyczne i inne podmioty, które przygotują projekty z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków. Nabór do najbliższego konkursu startuje już w poniedziałek i potrwa do 25 maja (druga runda naboru - od 1 do 31 lipca). W sumie do podziału w tym konkursie jest 14 milionów złotych.

  Edukacja

  W dziedzinie miękkich projektów dotyczących szkolnictwa ogólnego samorządy lokalne i inne organy prowadzące placówki oświatowe mogą wnioskować o wsparcie na organizację zajęć dodatkowych i wyrównawczych, zakup pomocy dydaktycznych oraz kursy dokształcające dla nauczycieli. W puli konkursu jest około 40 milionów złotych, a nabór potrwa do 25 czerwca.
  Kolejne dwa konkursy dotyczą inwestycji w infrastrukturę szkół zawodowych - chodzi zwłaszcza o budowę i modernizację pracowni nauki zawodu, a w puli jest w sumie 50 milionów złotych. W pierwszym konkursie nabór potrwa do 8 czerwca, w drugim zaplanowano dwie rundy konkursowe: pierwsza kończy się 15 maja, a druga potrwa od 29 października do 30 listopada.

  Do 18 czerwca potrwa natomiast nabór wniosków na projekty dotyczące kształcenia zawodowego. Organy prowadzące szkoły lub placówki prowadzące kształcenie zawodowe mogą otrzymać środki m.in. na wsparcie doradztwa zawodowego, organizację dodatkowych zajęć i kursów czy tworzenie nowej oferty edukacyjnej. W puli konkursu jest 4,9 mln zł.

  Przedszkolaki


  Do rozdysponowania są także środki na edukację najmłodszych. Jednostki samorządu terytorialnego wraz z partnerami w ramach ZIT oraz wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych mogą składać do 18 czerwca wnioski o dofinansowanie na tworzenie nowych przedszkoli i dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli. W ramach ZIT pula środków wynosi prawie 900 tys. zł, a w drugim konkursie są to ponad 4 mln zł. Samorządy wraz z podległymi jednostkami, firmy i kościoły mogą się także ubiegać o środki na inwestycje w infrastrukturę przedszkolną – budowę, rozbudowę i modernizację obiektów. Nabór wniosków potrwa do 27 lipca. W puli jest 8,6 mln zł.

  Inwestycje w kulturę i ochronę środowiska

  Samorządy lokalne i ich jednostki, kościoły, organizacje pozarządowe, firmy oraz inne podmioty od jeszcze do 30 maja będą mogły aplikować o dofinansowanie inwestycji związanych rozbudową i przebudową instytucji kultury, w tym dostosowaniem ich do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. W puli jest ponad 7 milionów złotych.

  Wsparcie trafi też na rozwijanie infrastruktury, która pozwoli na właściwe kierowanie ruchem turystycznym na obszarach przyrodniczo cennych, ochronę siedlisk i gatunków, tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych oraz budowę ośrodków edukacji ekologicznej. Samorządy terytorialne i ich jednostki, organizacje pozarządowe i spółki prawa handlowego mogą aplikować o wsparcie do 30 maja. W puli jest 2,5 miliona złotych.

  Wspierać i aktywizować


  Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym - to adresaci projektów społecznych, o dofinansowanie których mogą wnioskować między innymi samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej. Chodzi o różnego rodzaju działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy. W konkursie w puli jest 55 milionów złotych, a nabór potrwa do 28 maja.

  Do 14 czerwca potrwa natomiast nabór wniosków w konkursie związanym z rozwojem usług społecznych. Wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych, które w swojej statutowej działalności mają wskazane usługi społeczne, mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, tworzenie placówek wsparcia i opieki oraz klubów samopomocy. Na ten cel trafi łącznie 45 mln zł.

  Domy dziecka

  Środki z RPO wspierają budowę „czternastek”, czyli kameralnych domów dziecka, z których każdy przeznaczony jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. To realizacja zupełnie nowej koncepcji działania tego typu instytucji. Nabór wniosków o wparcie tego rodzaju placówek prowadzony jest w trybie ciągłym do wykorzystania całej alokacji. Aplikować mogą samorządy lokalne i ich jednostki, kościoły i organizacje pozarządowe. W puli jest 8,6 miliona złotych.


  Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego - to pieniądze na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców regionu, dlatego zakres wspieranych przedsięwzięć jest bardzo szeroki. Dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat mechanizmów związanych z sięganiem po europejskie środki i odnaleźć się w procedurach i formularzach, organizujemy szereg szkoleń i spotkań informacyjnych. Pomocą służą też pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu.
  Piotr Całbecki - marszałek województwa kujawsko-pomorskiego


  Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze  Punkty informacyjne:

  Toruń, Plac Teatralny 2
  ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: (56) 621 83 41, (56) 621 82 68, (56) 621 84 09

  Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9
  ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: (52) 327 68 84, (52) 321 33 42, 797 304 123, 660 691 644

  Włocławek, ul. Bechiego 2
  ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: (54) 235 67 12, (54) 235 67 21, 797 304 126

  Grudziądz, ul. Waryńskiego 4
  ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: (56) 621 58 83, (56) 621 58 20, 797 304 124

  Inowrocław, Aleja Niepodległości 4, budynek Ośrodka sportu i rekreacji, pokój nr 224
  ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: 797 304 125, (56) 621 59 04, (56) 621 59 05

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej
  Decyduj o tym, co może powstać w Twojej okolicy!

  Decyduj o tym, co może powstać w Twojej okolicy!

  Oto najpopularniejsze imiona dla dzieci w Bydgoszczy [lista]

  Oto najpopularniejsze imiona dla dzieci w Bydgoszczy [lista]

  Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu - podróż śladami tradycyjnych smaków!

  Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu - podróż śladami tradycyjnych smaków!