Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska  1) Nazwa loterii

  “ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA"  2) Nazwa podmiotu urządzającego loterię

  "Gazeta Pomorska Media" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  3) Nazwa organu wydającego zezwolenie

  Minister Finansów.  4) Zasady prowadzenia loterii

  4.1. W dniu 21 listopada do każdego egzemplarza “Gazety Pomorskiej/ Kujawskiej" dołączone będą bezpłatne karty loterii promocyjnej “ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA".

  4.2. W dniach od 22 do 25 listopada 2006 do każdego egzemplarza “Gazety Pomorskiej/Kujawskiej" dołączane będą bezpłatnie karty loterii “ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA" wyłącznie w wybranych punktach sprzedaży, na obszarze wymienionym w pkt 5. Adresy wybranych punktów będą podane na łamach “Gazety Pomorskiej/Kujawskiej" w powyższym okresie.

  4.3. W “Gazecie Pomorskiej/Kujawskiej" będą publikowane kupony z liczbami oraz numerami serii kart loterii “ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA" w dniach od 21 listopada 2006 do 23 grudnia 2006. Uczestnik loterii zapoznaje się z liczbami i numerami serii, a następnie zakreśla je na swojej karcie w taki sposób, aby zostały czytelne (np. kółkiem) oraz zbiera kupony z liczbami i numerami serii publikowanymi w “Gazecie Pomorskiej/Kujawskiej" (nie wszystkie liczby z kuponów muszą znajdować się na karcie loterii).

  4.4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z dodatkowej szansy na wygraną. Może wysyłać SMS-y w dniach:

  - od 24 do 26 listopada 2006 o treści: swiateczna 01

  - od 1 do 3 grudnia 2006 o treści: swiateczna 02

  - od 8 do 10 grudnia 2006 o treści: swiateczna 03

  - od 15 marca do 17 grudnia 2006 o treści: swiateczna 04

  - od 22 do 23 grudnia 2006 o treści: swiateczna 05

  aby otrzymać dodatkowe zestawy liczb do zakreślania. Uczestnik wysyła SMS-y na numer: 7268. Koszt jednego SMS-a wynosi 2,44 zł z VAT. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 różnych zestawów liczb (nie wszystkie liczby z SMS-ów muszą znajdować się na karcie loterii). SMS zwrotny z dodatkowymi liczbami do zakreślenia na karcie uczestnik otrzyma maksymalnie do dwóch godzin po dotarciu SMS-a do organizatora.

  4.5. Uczestnik wygrywa nagrodę, gdy na karcie loterii zakreślone zostaną wszystkie liczby w diagramie umieszczonym przy nazwie danej nagrody bądź nazwie kategorii (diagram zostanie “zamknięty") lub też, gdy któryś z numerów serii publikowanych na kuponach będzie odpowiadał numerowi serii na jego karcie (wygrana na numer serii dotyczy tylko prenumeratorów) oraz spełnione będą warunki określone w pkt.4.13.

  4.6. Do udziału w loterii uprawniony będzie każdy pełnoletni posiadacz karty loterii promocyjnej “ ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA".

  4.7. “Gazety Pomorskie/Kujawskie" z dołączonymi kartami rozprowadzane będą w punktach sprzedaży prasy na terenie określonym w pkt.5. oraz w prenumeracie.

  4.8. Każda karta zawiera:

  - nazwę loterii,

  - logo "Gazety Pomorskiej",

  - diagramy gry z określeniem nagrody,

  - numer seryjny karty,

  - miejsce na wpisanie danych personalnych,

  - datę rozpoczęcia loterii,

  - wyciąg z regulaminu loterii.


  4.9. Karty osób wygrywających muszą być zidentyfikowane przez organizatora loterii. Karta ze śladami zabiegów innych niż przewidziane w niniejszym regulaminie lub budząca wątpliwości, co do autentyczności zostanie wykluczona z gry.  4.10. Każda karta zawierająca wadę w druku powinna być w ciągu 7 dni kalendarzowych od rozpoczęcia loterii dostarczona do jednego z oddziałów “Gazety Pomorskiej/Kujawskiej" wymienionych w pkt.10, gdzie zostanie bezpłatnie wymieniona na nową.  4.11. Każdy uczestnik może wygrać wielokrotnie posiadając wiele kart i za każdym razem komplet kuponów z liczbami i numerami serii kart publikowanymi w "Gazecie Pomorskiej/ Kujawskiej".  4.12. Jedna karta wygrywająca uprawnia do odbioru jednej nagrody.  4.13. Uczestnik otrzymuje nagrodę pod następującymi warunkami:

  a) W ciągu trzech dni roboczych od opublikowania w "Gazecie" ostatniej liczby "zamykającej" diagram na karcie, o którym mowa w pkt.4.6. lub numeru serii odpowiadającemu numerowi serii na jego karcie, skontaktuje się z Działem Promocji "Gazety Pomorskiej", ul. Zamoyskiego 2, Bydgoszcz - osobiście lub telefonicznie, (052) 328 68 15, w godz. 12-16, w celu zgłoszenia wygranej oraz ustalenia terminu i miejsca odbioru nagrody.

  b) Dostarczy najpóźniej w dniu odbioru nagrody kartę, na którą padła wygrana oraz okaże wycinki z wszystkimi opublikowanymi już zestawami liczb a w przypadku wygranej na numer serii okaże dowód opłaty prenumeraty Gazety Pomorskiej za okres, kiedy trwa dany etap loterii.

  c) O rodzaju nagrody w kategorii: RTV/AGD oraz UPOMINEK RTV/AGD decyduje organizator w momencie wydania.

  d) Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  5) Obszar, na którym będzie urządzana loteria

  Województwo kujawsko-pomorskie oraz powiaty i gminy województw: pomorskiego (Chojnice, Człuchów, Konarzyny, Brusy, Czersk, Przechlewo, Debrzno), wielkopolskiego (Trzemeszno, Łobżenica, Wysoka, Wyrzysk, Białośliwie, Szamocin, Gołańcz, Wapno, Damasławek), warmińsko-mazurskiego (Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik).  6) Czas trwania loterii

  Loteria rozpoczyna się w dniu 21 listopada 2006 i trwać będzie do 31 stycznia 2007.  7) Sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród

  7.1. W przypadku nieodebrania nagród w poszczególnych etapach loterii, organizator ma prawo do zwiększenia wartości nagrody głównej maksymalnie do kwoty 40 tys. zł (nie wpływa to na zwiększenie całkowitej wartości puli nagród) oraz do ewentualnego przekazania wybranych nagród do kolejnego etapu loterii, a po II etapie ewentualnego przeprowadzenia dodatkowego losowania wybranych nagród. W tym celu zostanie opublikowana w “Gazecie Pomorskiej/ Kujawskiej" stosowna informacja.

  7.2. Warunkiem uczestnictwa w dodatkowym losowaniu będzie dostarczenie do 6 stycznia 2007, przynajmniej jednej karty wraz z danymi osobowymi oraz co najmniej 25 kuponów z publikowanymi w “Gazecie Pomorskiej/Kujawskiej" liczbami loterii, pod adres: “Gazeta Pomorska", 85-063 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2.

  7.3. Dodatkowe losowanie odbędzie się 9 stycznia 2007 r. w siedzibie organizatora tj. “Gazeta Pomorska Media", Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2.

  7.4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w dniu 12 stycznia 2007 w “Gazecie Pomorskiej / Kujawskiej".

  7.5. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pod następującymi warunkami:

  a) Do dnia 17 stycznia 2007, w dni powszednie, w godz. 12-16 zatelefonuje pod numer (052) 328 68 15 lub zgłosi się osobiście do Działu Promocji “Gazety Pomorskiej", Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2, w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru nagrody.

  b) Najpóźniej w dniu odbioru nagrody potwierdzi wygraną okazując dowód tożsamości.

  7.6. Pkt. 4.14 c i d mają analogiczne zastosowanie.  8) Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii

  8.1. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowym urządzaniem loterii i wyda regulamin jej działania. W skład wewnętrznej komisji nadzoru wchodzić będzie osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.

  8.2. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy organizatora oraz najbliższe ich rodziny, zamieszkujące razem i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.

  8.3. Regulamin jest do wglądu w oddziałach "Gazety Pomorskiej" podanych w pkt.10. oraz na www.pomorska.pl  9) Sposób i termin ogłaszania wyników

  9.1. Informacje o wybranych osobach wygrywających (imię i nazwisko, miejscowość oraz w niektórych przypadkach zdjęcie) będą za ich zgodą zamieszczane na łamach "Pomorskiej/Kujawskiej" w czasie trwania loterii, czyli od 21 listopada 2006 do 31 stycznia 2007.

  9.2. Organizator loterii zobowiązuje się do wykorzystania powyższych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., po pisemnym wyrażeniu zgody przez osoby wygrywające.  10) Miejsce i termin wydawania wygranych

  10.1. Nagrody wręczane będą w oddziałach "Gazety Pomorskiej":

  - w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2,

  - w Toruniu, ul. Św. Jakuba 13,

  - we Włocławku, ul. Żabia 29 ("Gazeta Kujawska"),

  - w Grudziądzu, Rynek 3/5,

  - w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 15,

  - w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 35,

  - w Chełmnie, ul. Grudziądzka 11/7

  - w Brodnicy, ul. Pocztowa 5,

  - w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 91,

  - w Żninie, ul. 700-lecia 34,

  - w Ciechocinku, ul. Zdrojowa 11,

  10.2. Nagrody będą wręczane w okresie od 21 listopada 2006 do 31 stycznia 2007, jednak nie później niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wygranej.  11) Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

  11.1. Wszelkie reklamacje związane z loterią należy zgłaszać na piśmie do organizatora w trakcie trwania loterii oraz w ciągu 7 dni od dnia wydania nagród zwycięzcom. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

  11.2. Organizator zobowiązany jest pisemnie poinformować zainteresowaną osobę o rozstrzygnięciu sprawy w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisma.  12) Termin przedawnienia roszczeń:

  Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  13) Wartość puli nagród

  13.1. Łączna wartość nagród w loterii "ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA" wynosi 49 568 zł brutto.

  13.2. Wykaz nagród w loterii promocyjnej ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA" (184 szt.):

  - 1 x 20 tys. zł;

  - 4 x aparat cyfrowy;

  - 4 x kino domowe;

  - 24 x RTV/AGD (12 x kuchenka mikrofalowa, 12 x DVD);

  - 131 x upominek RTV/AGD (telefon komórkowy x 15, radio z CD x 10, odtwarzacz MP3 x 20, żelazko x 20, czajnik x 12, opiekacz x 19, mikser x 10, mikser x 10, telefon bezprzewodowy x 15);

  - 20 x talon na zakupy o wartości 100 zł;  14) Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

  14.1. W dniu 21 listopada 2006 do każdego egzemplarza “Gazety Pomorskiej/ Kujawskiej" dołączone będą bezpłatne karty loterii promocyjnej “ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA".

  14.2. W dniach 22 do 25 listopada 2006 do każdego egzemplarza “Gazety Pomorskiej/Kujawskiej" dołączane będą bezpłatnie karty loterii “ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA" wyłącznie w wybranych punktach sprzedaży, na obszarze wymienionym w pkt. 5. Adresy wybranych punktów będą podane na łamach “Gazety Pomorskiej/Kujawskiej" w powyższym okresie.

  14.3. W “Gazecie Pomorskiej/Kujawskiej" będą publikowane kupony z liczbami oraz numerami serii kart loterii “ŚWIĄTECZNA MOCNA GRA", w dniach od 21 listopada 2006 do 23 grudnia 2006. Kupony stanowią dowód udziału w loterii.  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo