Dla kogo odprawa pieniężna?

Dla kogo odprawa pieniężna?

EWA BRZOZOWSKA-KOWALKA ewa.kowalka@pomorska.pl

Gazeta Pomorska

Aktualizacja:

Gazeta Pomorska

Dla kogo odprawa pieniężna?
Dla kogo odprawa pieniężna?

©fot. arch.

Pracodawca rozwiązał ze mną umowę w ramach tzw. zwolnień grupowych. W zakładzie pracuje 15 osób.

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu, w jakim pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy:

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu, w jakim pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy:


- krócej niż 2 lata - jednomiesięczne wynagrodzenie
- od 2 do 8 lat - dwumiesięczne wynagrodzenie
- powyżej 8 lat - trzymiesięczne wynagrodzenieCzy przysługuje mi odprawa pieniężna?
- pyta nasz Czytelnik

Ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.) ma zastosowanie do zakładów pracy zatrudniających co najmniej 20 pracowników, których np. trudna sytuacja ekonomiczna zmusi do redukcji etatów.

Nie oznacza to jednak, że pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie mogą wypłacać zwalnianym pracownikom odpraw pieniężnych.

Zwolnienia z przyczyn nieleżących po stronie pracownika można podzielić na zwolnienia grupowe i indywidualne.

Grupowe
Za takie uważa się zwolnienie w okresie nieprzekraczającym 30 dni:
- 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
- 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników,
- 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Zwolnienie grupowe ma swoją przyczynę leżącą po stronie pracodawcy. Zgodnie z przepisami jest nią konieczność rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, np. gdy zakład znajduje się w złej sytuacji finansowej i w związku z tym zmniejsza zatrudnienie. Decyzję o redukcji zatrudnienia pracodawca może podjąć m.in. ze względów organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych, produkcyjnych, z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy.

Rozwiązanie umów o pracę może być przeprowadzone albo na podstawie wypowiedzenia z inicjatywy pracodawcy albo za porozumieniem stron.

Indywidualne

Ustawę o tzw. zwolnieniach grupowych stosuje się nawet do pojedynczego rozwiązania umowy, jeżeli jego jedynym powodem są przyczyny dotyczące pracodawcy.

I w tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może być dokonane przez wypowiedzenie umowy, jak i na mocy porozumienia stron.

Wysokość

Zarówno osobom objętym zwolnieniem grupowym, jak i indywidualnym przysługuje odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodów od nich niezależnych. Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie może otrzymać wyższej sumy. Wszystko zależy od tego jakie zasady obowiązują w danym zakładzie.

Wysokość odprawy pieniężnej dla danego pracownika zależy od jego wynagrodzenia i stażu pracy u pracodawcy, który przeprowadza zwolnienia grupowe albo indywidualne.

Jak wynika z kodeksu pracy, do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się także okres pracy u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła po przejęciu zakładu pracy lub jego części przez inną firmę.

Pracownik ma prawo do odprawy pieniężnej niezależnie od tego, czy posiada inne źródło utrzymania.

Odprawy pieniężne przysługują również tym osobom, które:
- do dnia rozwiązania stosunku pracy przyjmą propozycję zatrudnienia w zakładzie przejmującym w całości mienie dotychczas zatrudniającego go zakładu albo powstającym w wyniku takiego przejęcia,
- po rozwiązaniu stosunku pracy rozpoczną działalność gospodarczą na własny rachunek lub w ramach spółki,
- nabyli prawo do emerytury lub renty albo są zatrudnieni w innym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy,
- prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek.

Kto jest pod ochroną?

Przed rozwiązaniem umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych są chronione następujące osoby:
- w wieku przedemerytalnym, czyli takie, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie tego świadczenia. Powszechny wiek emerytalny określony w ustawie o emeryturach i rentach,
- pracownice w ciąży i na urlopie macierzyńskim (z wyjątkiem zatrudnionych na okres próbny nieprzekraczający miesiąca),
- powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, zasadniczej służby wojskowej,
- nieobecnych w pracy z przyczyn usprawiedliwionych - podczas urlopu (w tym wychowawczego), trwającego krócej niż trzy miesiące, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Umowy terminowe

W ramach grupowego zwolnienia jest dopuszczalne rozwiązanie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy przez każdą stronę za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Powoduje to konieczność wypłacenia pracownikowi odprawy pieniężnej.

Ponowne zatrudnienie

Pracodawca ma obowiązek przyjęcia zwolnionego (z przyczyn niezawinionych od pracownika), w razie ponownego zatrudnienia pracowników w tej samej grupie zawodowej, jeżeli zgłosi on zamiar powrotu w ciągu roku od ustania zatrudnienia. Dotyczy to jednak pracowników, z którymi umowy zostały rozwiązane w ramach zwolnień grupowych. W takiej sytuacji pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.
Jeżeli pracodawca nie wypłaci odprawy, sprawę można skierować do sądu pracy.

Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Nasze Miasto

Wideo