Ile może zabrać komornik?

Ile może zabrać komornik?

EWA BRZOZOWSKA-KOWALKA ewa.kowalka@pomorska.pl

Gazeta Pomorska

Aktualizacja:

Gazeta Pomorska

Ile może zabrać komornik?
Ile może zabrać komornik?

Limity dopuszczalnych potrąceń określa art. 87 par. 3 i 4 kodeksu pracy.

Jeśli nie spłacamy alimentów na dzieci czy pożyczki zaciągniętej w banku.
Wówczas u naszego pracodawcy może pojawić się komornik i zażądać potrąceń z pensji. Dzisiaj wyjaśniamy, ile można potrącić z pensji. Wynagrodzenie podlega bowiem szczególnej ochronie.
Wynagrodzenie powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane raz w miesiącu, wówczas wypłata powinna następować z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Warto wiedzieć

Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, pracownik powinien otrzymać pensję dzień wcześniej.
Pracownik powinien otrzymać pensję terminowo.
Jeżeli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia albo je bezpodstawnie obniża, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za takie postępowanie może być ukarany grzywną.

Co można potrącić

Potrącenia mogą być dokonywane przez pracodawcę bez zgody pracownika (potrącenia ustawowe) lub za jego zgodą wyrażona na piśmie (potrącenia dobrowolne).
Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu podlegają tylko następujące należności:
- alimenty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych,
- inne sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, np. niespłacone kredyty, pożyczki,
- zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
- kary pieniężne stosowane przez pracodawcę wobec pracownika za nieprzestrzeganie przez niego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Jakie granice

Limity dopuszczalnych potrąceń określa art. 87 par. 3 i 4 kodeksu pracy. Stanowi on, że potrącenia mogą być dokonywane w następujący sposób:
- przy egzekucji alimentów - do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
- inne należności egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych - do wysokości połowy wynagrodzenia,
- udzielone zaliczki pieniężne - do wysokości połowy wynagrodzenia,
- kary pieniężne - do wysokości 1/10 wynagrodzenia po dokonaniu poprzednich potrąceń.

W przypadku zbiegu potrąceń z tytułu egzekucji należności innych niż alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych potrącenia nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, a wraz z potrąceniami na rzecz alimentów łącznie trzech piątych wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Sąd w wyroku rozwodowym zasądził od pracownika na rzecz dziecka alimenty w wysokości 400 zł. Kwota ta stanowi 1/3 wynagrodzenia pracownika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Pracownik płacił dobrowolnie zasądzona kwotę przez 6 miesięcy. Następnie przestał płacić, a matka dziecka wystąpiła do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności i z wyrokiem udała się do komornika. Komornik zajął wynagrodzenie pracownika do wysokości 3/5.

Kwota wolna
Pracodawca musi również pamiętać o kwotach wolnych od potrąceń. Wolna od potrąceń jest kwota w wysokości:
n minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 936 zł brutto), po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych innych niż świadczenia alimentacyjne,
n 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
n 90 proc. minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w kodeksie pracy.
Przy czym, jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze, kwoty te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
W przypadku potrącania alimentów nie obowiązuje tzw. kwota wolna, którą trzeba zatrudnionemu zostawić.
Należności inne niż wyżej wymienione mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
Podstawa prawna:
n art. 87-91 kodeksu pracy.

Kwota wolna

Pracodawca musi również pamiętać o kwotach wolnych od potrąceń. Wolna od potrąceń jest kwota w wysokości:
n minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 936 zł brutto), po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
- 90 proc. minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w kodeksie pracy.

Przy czym, jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze, kwoty te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
W przypadku potrącania alimentów nie obowiązuje tzw. kwota wolna, którą trzeba zatrudnionemu zostawić.

Należności inne niż wyżej wymienione mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
Podstawa prawna:
- art. 87-91 kodeksu pracy.

Komentarze

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Nasze Miasto

Wideo