Bydgoski Park Przemysłowy

  Bydgoski Park Przemysłowy

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU roboty budowlane
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
  Bydgoski Park Przemysłowy sp. z o.o., Tel. +48 52 374 79 00
  ul. Wojska Polskiego 65,Fax. +48 52 374 79 00, 85-825 Bydgoszcz, www.bpp.bydgoszcz.pl, Polska e-mail: [email protected]
  Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach 900 do 1300 są: w zakresie merytorycznym - mgr inż. Violetta Skopek tel. nr +48 52 374 79 00; w sprawach dotyczących procedury mgr inż. Jarosław Skopek, tel. nr +48 602 392 815
  Romuald Meyer tel. nr +48 509 340 801
  2)Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
  3)Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. I.1), Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym, oraz na stronie internetowej www.bpp.bydgoszcz.pl
  4)Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa dwu hal produkcyjno - magazynowych z łącznikiem administracyjno - socjalnym, drogami dojazdowymi, placami składowymi oraz przyłączami.
  2)Opis przedmiotu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przede wszystkim:
  a)zaprojektowanie i wykonanie dwu hal z łącznikiem administracyjno - socjalnym o pow. orientacyjnej ok. 6900 m2
  b)zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych przyłączy,
  c)zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych i placów składowych,
  d)uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.
  Szczegółowy zakres zadania określa program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3)Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Bydgoszcz
  4)Nomenklatura
  4.1.) Wspólny słownik zamówień (CPV):
  74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego
  74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  74232100-5 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
  74232120-1 Usługi projektowania systemów grzewczych
  74232220-2 Usługi projektowania rurociągów
  74232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
  74232500-9 Usługi projektowania fundamentów
  74232700-1 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
  45000000-7 Prace budowlane
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  4.2.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
  4.3.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
  5) Wielkość lub zakres zamówienia
  Wielkość lub zakres zamówienia: szacunkowa wartość zamówienia powyżej 60000 EUR
  6) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:; data zakończenia: 31.10.2007

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
  FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  1) Wymagane wadium: 200000 PLN
  2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Określono w SIWZ
  3) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określono w SIWZ

  SEKCJA IV: TRYBY
  1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 80%
  Doświadczenie potwierdzone referencjami - 20%
  3) Informacje administracyjne
  3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne od 1.12.2006, nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym (koszty przesyłki) lub na stronie internetowej.
  3.2) Termin składania ofert: 21.12.2006 godzina 10:00
  3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.
  3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 21.12.2006 godzina 10:15, siedziba Zamawiającego: Bydgoski Park Przemysłowy sp. z o.o., Bydgoszcz, Wojska Polskiego 65, sala konferencyjna.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo