Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
  z siedzibą w Toruniu

  Krajowa Spółka Cukrowa S.A.<br>z siedzibą w Toruniu

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:
  - samochodu osobowego marki Volvo typ 850 2,3 kat. T 5, rok produkcji 1996, stan licznika 508.780 km, cena wywoławcza: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
  - samochodu osobowego marki Polonez ATU Plus, typ 1,6 GLI, rok produkcji 1997, stan licznika 199.310 km, cena wywoławcza 1.150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych),
  - samochodu osobowego marki Daewoo Nubira, typ CDX 2,0 kat. Combi, rok produkcji 1998, stan licznika 274.900 km, cena wywoławcza 3.250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
  Licytacja odbędzie się w dniu 15 grudnia 2006 roku, o godz. 12.00, w budynku siedziby Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, pokój nr 31. Dla każdego składnika majątku ruchomego będzie prowadzona odrębna licytacja. Nabywca może nabyć jeden lub więcej składników majątku ruchomego.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do kasy Spółki najpóźniej na 1 godzinę przed przystąpieniem do licytacji lub na rachunek bankowy w BGŻ S.A. o numerze 77 2030 0045 1110 0000 0064 7940 w terminie do dnia 14 grudnia 2006 z dopiskiem "wadium - samochód osobowy marki….." lub w przypadku chęci nabycia więcej niż jednego składnika majątku "wadium - samochody osobowe marki ……". Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:
  żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
  uczestnik licytacji, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, tj.:
  - dla samochodu Volvo - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
  - dla samochodu Polonez - 115,00 zł (słownie: sto piętnaście złotych),
  - dla samochodu Daewoo - 325,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych).
  Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Sprzedaż składnika majątku ruchomego nie jest objęta podatkiem VAT.
  Minimalna wysokość postąpienia wynosi:
  - dla samochodu Volvo - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
  - dla samochodu Polonez ATU Plus - 12,00 zł (słownie dwanaście złotych),
  - dla samochodu Daewoo Nubira - 33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote).
  Zawarcie umowy sprzedaży składnika majątku ruchomego następuje z chwilą przybicia. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu licytacji. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia we wskazanych terminach traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. Koszty nabycia pojazdu ponosi nabywca. Wydanie składnika majątku ruchomego nabywcy nastąpi w formie protokołu niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
  Informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Pan Janusz Boguszewski - pracownik Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, nr telefonu (0-56) 650 12 59 lub 695 650 031. Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Spółki przy ul. Kraszewskiego 40 w Toruniu w dniu 14 grudnia 2006, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub po uprzednim uzgodnieniu terminu z powyżej wskazaną osobą.
  Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo