WŁOCŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
  ul. Wronia 1a,...

  WŁOCŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA<br>ul. Wronia 1a, 87-800 Włocławek

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych w systemie "TERRANOVA" i remontem balkonów budynku mieszkalnego we Włocławku przy placu Wolności 8/9
  1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu oferty według wzoru dla każdego zadania oddzielnie.
  2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31 października 2006 r.
  3. Formularze warunków przetargu do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg, pokój nr 29 w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
  4. Informacji o warunkach przetargu udziela pani Lilianna Muszalik, pokój nr 29, telefon (054) 232-55-31 w godz. 8.00-15.00.
  5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: "Przetarg nieograniczony na docieplenie i remont balkonów, Plac Wolności 8/9" w sekretariacie Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wronia 1a do dnia 12 czerwca 2006 r. do godz. 15.00.
  6. Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę.
  7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wronia 1a, pokój nr 17.
  8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w gotówce w kasie ogłaszającego w dniach roboczych w godzinach 10.00-13.00 lub na rachunek bankowy ogłaszającego PKO Bank Polski S.A. O/Włocławek 15 1020 5170 0000 1402 0005 5780 w terminie do dnia 9 czerwca 2006 r. Jako datę wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek zamawiającego. Dopuszcza się również wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo