BURMISTRZ GMINY
  I MIASTA IZBICA KUJAWSKA

  BURMISTRZ GMINY <br>I MIASTA IZBICA KUJAWSKA

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO pod nazwą:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiszczelice - Helenowo, gmina Izbica Kujawska na odcinku 1631 mb tj. od km 0 + 000 do km 1 + 631 przy udziale środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych / FOGR /.
  Termin wykonania zamówienia:
  Rozpoczęcie: 10 dni od dnia zawarcia umowy.
  Zakończenie: do dnia 30.09.2006 roku.
  Sposób uzyskania SIWZ: l osobiście w siedzibie Zamawiającego w godz. urzędowania, tj. pn.-pt. 7.30-15.30, wt. 8.00-16.00, l zgłoszenie telefoniczne lub faxem (0-54) 2865 009,
  l pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, l cena za SIWZ wynosi: 20.00 zł.
  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
  Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
  3. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,
  a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
  4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.
  5. Kopię dokumentu potwierdzoną "za zgodność z oryginałem" posiadania uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
  6. Kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone "za zgodność
  z oryginałem", aktualną na dzień składania ofert.
  7. Wypełniony formularz ofertowy.
  8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1
  i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  9. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
  10. Zaakceptowany projekt umowy, podpisany na ostatniej stronie z wyrazem "Akceptuję" i parafowany na każdej stronie projektu umowy.
  11. Wycenę w oparciu o kosztorys ofertowy.

  Kryteria oceny ofert - najniższa cena. Termin składania ofert do dnia 12.06.2006 r . do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2006 r. o godzinie 12.30. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Zapraszam zainteresowanych Wykonawców do udziału w niniejszym przetargu!

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo