WŁOCŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA
  MIESZKANIOWA
  ul. Wronia 1a,...

  WŁOCŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA <br>MIESZKANIOWA <br>ul. Wronia 1a, 87-800 Włocławek

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie "Projektów podziału budynków na samodzielne lokale mieszkalne, użytkowe, garaże we Włocławku na Osiedlu Śródmieście na podstawie inwentaryzacji z natury"
  1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu oferty według wzoru.
  2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 września 2006 r.
  3. Formularze warunków przetargu do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg pokój nr 11 w dni robocze w godz. 8.00-11.00.
  4. Informacji o warunkach przetargu udziela pani Ewa Domańska, pokój nr 11, telefon (054) 231-38-91 w godz. 8.00-11.00.
  5.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: "Przetarg nieograniczony na projekt podziału budynków" w sekretariacie Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wronia 1a do dnia 19 kwietnia 2006 r. do godz. 15.00.
  6. Każdy z oferentów może złożyć po jednej ofercie.
  7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wronia 1a, pokój nr 17.
  8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
  2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), w gotówce w kasie ogłaszającego w dniach roboczych w godzinach 10.00-13.00 lub na rachunek bankowy ogłaszającego PKO Bank Polski S.A. O/Włocławek 15 1020 5170 0000 1402 0005 5780 w terminie do dnia 19 kwietnia 2006 r. Jako datę wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek zamawiającej.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo