Nasze świadczenia

  EWA BRZOZOWSKA-KOWALKA

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Zminia się wysokość świadczeń. Sprawdz, co ciebie dotyczy.
  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2005 roku zwiększyło się w stosunku do II kwartału. Zatem od 1 grudnia 2005 roku ulegają zmianie niektóre wskaźniki związane z ubezpieczeniem społecznym. Przedstawiamy zestawienie zarówno tych wartości, które ulegają zmianie 1 grudnia, jak i tych, które się nie zmienią.
  Zatrudnienie

  * Minimalne wynagrodzenie - od 1 stycznia 2005 roku wynosi brutto (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne) - 849 zł.
  * Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w III kwartale 2005 roku wyniosło 2347,24 zł
  * Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, obowiązująca od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 wynosi:
  - 412 zł zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  - 8013 zł z powodu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  - 412 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
  - 8013 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
  - 41.212 zł, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego,
  - 41.212 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8013 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
  - 20.606 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego,
  - 41.212 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8013 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
  - 8013 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
  - 20.606 zł, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego oraz 8013 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
  * Wysokość diet za podróże służbowe w kraju:
  - dieta - 22 zł
  - ryczałt za nocleg - 33 zł.
  * Ryczałty samochodowe:
  Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych nadal wynoszą:
  - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześć. - 0,4894 zł,
  - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześć. - 0,7846 zł.

  Świadczenia rodzinne

  * Świadczenia rodzinne: wysokość obowiązująca od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.
  zasiłek rodzinny:
  - na pierwsze i drugie dziecko - 43 zł,
  - na trzecie dziecko - 53 zł,
  - na czwarte i każde kolejne dziecko - 66 zł,
  dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  - urodzenia dziecka: 500 zł jednorazowo,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł miesięcznie,
  - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych: 400 zł miesięcznie (wypłacany osobom, które nabyły już do niego prawo),
  - samotnego wychowywania dziecka:
  - 170 zł na dziecko, nie więcej
  niż 340 zł na wszystkie dzieci,
  - w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę tego dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci;
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 50 zł na trzecie i następne dzieci
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 50 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat, 70 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat,
  - rozpoczęcia roku szkolnego: 90 zł jednorazowo,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 80 zł lub 40 zł (przez 10 miesięcy w roku);
  * świadczenie pielęgnacyjne - 420 zł miesięcznie
  * zasiłek pielęgnacyjny - 144 zł,
  * zasiłek pogrzebowy (od 1 grudnia br.) - 4694,48 zł,
  * zasiłek dla bezrobotnych - kwota nie ulega zmianie i od grudnia będzie wynosiła:
  - 521,90 zł kwota podstawowa brutto
  - 417,60 zł - 80 proc. kwoty zasiłku w odniesieniu do bezrobotnych legitymujących się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym do 5 lat,
  - 626,30 zł - 120 proc. kwoty zasiłku dla osób posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.
  - zasiłek przedemerytalny wypłacany osobom, które nabyły do niego prawo do końca 2001 roku - 120 proc. kwoty zasiłku (605,10 zł)
  lub 160 proc. (806,80 zł)- zmiana wysokości następuje w terminach waloryzacji emerytur i rent;
  - świadczenie przedemerytalne przyznane przed 1 sierpnia 2004 roku - 80 proc. emerytury, nie więcej jednak niż 1008,40 zł
  - świadczenie przedemerytalne przyznane po 1 sierpnia 2004 roku - 80 proc. emerytury, ale nie więcej niż brutto 670 zł miesięcznie;
  - dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych - 104,40 zł (20 proc. kwoty zasiłku).

  Ubezpieczenia społeczne

  * Składki:
  - Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy,
  - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,15 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
  * Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, od 1 grudnia 2005 roku, nie może być niższa niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia z III kwartału 2005 r., czyli 1408,34 zł. Tym samym od 1 grudnia poszczególne składki wyniosą:
  - emerytalna: 19,52 proc. podstawy wymiaru, czyli 274,91zł,
  - rentowa: 13 proc. podstawy wymiaru, czyli 183,08 zł,
  - chorobowa (jest dobrowolna): 2,45 proc. podstawy wymiaru, czyli 34,50 zł,
  - wypadkowa: od 0,97 proc. do 3,86 proc. podstawy wymiaru.
  * Podstawa wymiaru składek dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności pozarolniczej po 24 sierpnia br. - 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli za grudzień 2005 r. -254,70 zł,
  - za styczeń i luty 2006 r.- 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (30 proc. x 899,10 zł), czyli 269,73 zł.
  * Składka zdrowotna - dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wynosi od 1 stycznia br. 8,5 proc. podstawy wymiaru, przy czym podstawę tę stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza jednak niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Tym samym, od 1 grudnia 2005 roku składka zdrowotna zwiększy się do kwoty 159,10 zł (8,5 proc. z 1871,73 zł).
  Od 1 stycznia 2006 roku składka zdrowotna wzrasta do 8,75 proc. Z tego powodu za styczeń i luty przedsiębiorca z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego zapłaci co najmniej 163,78 zł.
  * Najniższe świadczenia emerytalno-rentowe - kwoty obowiązujące od 1 marca 2004 r. pozostają bez zmian z uwagi na brak w tym roku waloryzacji świadczeń:
  - 562,58 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (dawna renta inwalidzka I i II grupy), renta rodzinna ,
  - 432,74 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (dawna renta inwalidzka III grupy),
  - 675,10 zł - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (dawna renta inwalidzka wypadkowa I i II grupy) oraz renta rodzinna wypadkowa,
  - 519,29 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy spowodowana skutkami wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (dawna renta inwalidzka wypadkowa III grupy)
  * Kwoty zmniejszeń świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 1643,10 zł, ale mniejszej od 3051,50 zł
  - o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 291,95 zł - w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (uprzednio renta inwalidzka III grupy),
  - o kwotę przekroczenia, maksymalnie jednak 389,24 zł - w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (odpowiadającej rencie inwalidzkiej I lub II grupy),
  - o kwotę przekroczenia, maksymalnie 330,87 zł - w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.

  Renta socjalna

  - stanowi 84 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - od 1 grudnia nadal wynosi 472,57 zł;
  - zawieszenie prawa do tej renty następuje w przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli po 1 grudnia 704,17 (30 proc. z 2347,24 zł)
  Opieka społeczna
  n Kwoty graniczne warunkujące )prawo do świadczeń pieniężnych - obowiązujące od 1 maja ubr. nadal wynoszą:
  - wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi: 194 zł,
  - prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
  - osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty - 461 zł,
  - osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł,
  - rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  - zasiłek stały wynosi 418 zł,
  - minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł,
  - kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej - 1621 z.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo