OGŁOSZENIE O PRZETARGU, Burmistrz Żnina, ul. 700-lecia 39,...

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU, Burmistrz Żnina, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, CPV 45233252-0 45233222-1

  Zdjęcie autora materiału

  Gazeta Pomorska

  <i>ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Rychlewskiego w Żninie na odcinku od Placu Wolności do ulicy Wodnej o długości 0,1252 km
       Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej granitowej 8-11 cm (skała twarda niewulkaniczna) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z kruszyna łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm, z dwustronnym chodnikiem typu "starobruk" 6 cm kolor żółty/zielony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm.
       Obramowanie jezdni krawężnikiem kamiennym ulicznym na ławie betonowej.
  Do wszystkich istniejących posesji zaprojektowano wjazdy oraz miejsca parkingowe podłużne z kostki kamiennej nieregularnej bazaltowej 8-11 cm. Istniejące studnie, włazy, hydranty, zawory należy wyregulować do rzędnych projektowanych jezdni i chodników. Montaż barier ozdobnych z łańcuchem i pionowych znaków drogowych.
       Termin wykonania zamówienia 7.11.2005 r.
       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
       Kryterium oceny ofert stanowi cena - 100 %.
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w pok. nr 32 Urzędu Miejskiego w Żninie.
       Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami są: Krystyna Gołaszewska i Ryszard Parjaska, tel. 3031301 wew. 126, fax 3031103. Termin związania z ofertą - 30 dni.
       Oferty z zaklejonych kopertach, oznaczone napisem "Przebudowa ulicy Rychlewskiego w Żninie" należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żninie pok. nr 26 do dnia 14 września 2005 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w sali Urzędu Miejskiego w dniu 11 września 2005 r. o godz. 10.15 w sali narad Urzędu Miejskiego.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo