Zmiany w emeryturach

  Zmiany w emeryturach

  Bożena Sobolewska

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  W ubiegłym tygodniu Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
       Najważniejsza ze zmian (poza emeryturami górniczymi) dotyczy wydłużenia okresu przechodzenia na wcześniejszą emeryturę niektórych grup zawodowych.
       Otóż prawo do wcześniejszej emerytury nabywają urodzeni po 31 grudnia 1948 roku:
       
 • pracownicy, którzy spełnią następujące warunki:
       - najpóźniej do 31 grudnia 2007 roku (było 31 grudnia 2006 roku) udowodnią:
       kobieta - 55 lat, 30 lat składkowych i nieskładkowych lub 20 lat składkowych i nieskładkowych przy równoczesnym orzeczeniu przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej niezdolności do pracy;
       mężczyzna - 60 lat, 25 lat składkowych i nieskładkowych oraz przy równoczesnym orzeczeniu przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej niezdolności do pracy
       - nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego;
       n pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach, którzy:
       - najpóźniej do 31 grudnia 2007 roku (było 31 grudnia 2006 roku):
       kobieta - ukończyła 55 lat i udowodniła co najmniej 20 lat składkowych i nieskładkowych w tym co najmniej 15 lat pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
       mężczyzna - ukończył 60 lat i udowodnił co najmniej 25 lat składkowych i nieskładkowych w tym minimum 15 lat pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
       - nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego;
       

 • nauczyciele, którzy najpóźniej do 31 grudnia 2007 roku (było 31 grudnia 2006 roku) osiągną 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, natomiast nauczyciele szkół (klas) specjalnych 25-letni okres pracy w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym. Także w tym przypadku dodatkowym wymogiem jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego.

       Tylko zatrudnienie
       
  Przypominam, iż warunkiem ubiegania się o wcześniejszą emeryturę pierwszej wymienionej kategorii osób uprawnionych jest posiadanie statusu pracownika.
       Ponadto w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu dana osoba musi przez co najmniej 6 miesięcy pozostawać w stosunku pracy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy.
       Osoby, które przez cały wymagany do przyznania emerytury okres podlegały ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę także wówczas, gdy bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku np. prowadziły działalność gospodarczą lub pracowały w ramach umowy zlecenia.
       Warunki szczególne
       
  W odniesieniu do pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (zalicza się do nich także nauczycieli) należy pamiętać o tym, że przy ustalaniu okresu takiego zatrudnienia nie uwzględnia się:
       -okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 roku wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy bądź świadczenie rehabilitacyjne,
       -okresów, w których na mocy przepisów szczególnych pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, w tym okresów:
       - urlopu macierzyńskiego,
       - urlopu wychowawczego,
       - urlopu bezpłatnego,
       - urlopu dla poratowania zdrowia,
       - urlopu szkoleniowego,
       - służby wojskowej,
       - przebywania nauczycieli na urlopie na dalsze kształcenie się,
       - pozostawania nauczycieli w stanie nieczynnym,
       - usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które w okresie od 15 listopada 1991 roku do 24 lipca 1992 roku wypłacono nauczycielowi na podstawie ustawy Karta Nauczyciela wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, między innymi za czas choroby, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego nauczycielowi w czasie urlopu macierzyńskiego - za okres od 15 listopada 1991 roku do 31 lipca 1992 roku.
 • Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo