Wójt Gminy Płużnica

  Wójt Gminy Płużnica

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
  dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w par. 1 pkt 1 do 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju danej Szkoły.
  2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
  3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
  4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
  5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6) ocenę pracy, o której mowa w par. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
  7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem popełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
  11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy" w terminie 14 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem: Urząd Gminy w Płużnicy, 87-214 Płużnica.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Płużnica. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo