Rodzicom trudniej

  Brzozowska-Kowalka

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  Aby ubiegać się o pomoc z systemu świadczeń rodzinnych, trzeba uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego.
       
       
  13 maja br. prezydent podpisał ustawę z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732), która wprowadziła zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych.
       Podstawowym świadczeniem rodzinnym jest zasiłek rodzinny. Osoba, która dostanie ten zasiłek, może się ubiegać o dodatki do niego.
       Z uwagi na to, że wiele osób występuje o to świadczenie, warto znać warunki jego otrzymania.
       Dla kogo
       Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje:
       - rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
       - opiekunowi faktycznemu dziecka,
       - pełnoletniej osobie uczącej się.
       Podobnie jak dotychczas prawo do zasiłku rodzinnego jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków:
       - kryterium dochodowego, oraz
       ZAPAMIĘTAJ!
       
  Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - 583 zł.
       - wieku dziecka.
       Nadal przysługuje on do ukończenia przez dziecko:
       - 18 roku życia,
       - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
       - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
       Tak jak było do tej pory o zasiłek rodzinny może ubiegać się osoba pełnoletnia ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, ponieważ nie żyją, albo też żyją, ale zasądzono od nich na jej rzecz alimenty.
       Przy czym wyrok sądu orzekający alimenty musi zostać wydany, nim osoba ucząca się osiągnie pełnoletność.
       
  Do katalogu szkół, do których uczęszczanie uprawnia do zasiłku rodzinnego dodano szkołę artystyczną.
       Oznacza to, że zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko oraz na pełnoletnią osobę uczącą się, jeśli uczy się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej oraz w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Ponadto przysługuje on jeśli uczy się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego.
       ZAPAMIĘTAJ!
       
  W odniesieniu do osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego odpowiada kwocie 194 zł.
       Dochody z gospodarstwa rolnego i ze źródeł pozarolniczych sumuje się.
       Wysokość
       
  Nie zmieni się wysokość zasiłku rodzinnego. W okresie zasiłkowym od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku wyniesie on:
       - 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,
       - 53 zł na trzecie dziecko,
       - 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.
       Natomiast od 1 września 2006 roku zasiłek zależeć będzie od wieku dziecka (a nie jak obecnie od liczby dzieci w rodzinie) i wynosić będzie:
       - 44 zł na dziecko do 5 lat,
       - 56 zł na dziecko od 5 do 18 lat,
       - 65 zł na dziecko od 18 do 24 lat.
       Kiedy nie przysługuje?
       
  Dotychczas zasiłek rodzinny nie przysługiwał, jeśli dziecko przebywało w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w rodzinie zastępczej lub gdy pozostawało w związku małżeńskim.
       Od 1 września 2005 roku nie będzie on przysługiwał także wtedy, gdy:
       * dziecko lub pełnoletnia osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
       * pełnoletnia osoba ucząca się przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
       * osoba samotnie wychowuje dziecko i nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
       - drugi z rodziców dziecka nie żyje,
       - ojciec dziecka jest nieznany,
       - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
       Dochód
       
  Podstawowym kryterium warunkującym prawo do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem prawa do zasiłku pielegnacyjnego) jest kryterium dochodowe.
       Nowelizacja ustawy rozszerzyła wykaz dochodów, które uwzględnia się ustalając prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Od 1 września br, należy uwzględnić także:
       -g wszystkie dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych (dotychczas były brane pod uwagę tylko ich wynagrodzenia),
       - stypendia socjalne, naukowe i za wyniki w nauce (do tej pory wliczano tylko stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych),
       - dochody uzyskane przez członków rodziny za granicą, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
       - renty strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarncji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
       - zaliczki alimentacyjne, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.
       ZAPAMIĘTAJ!
       
  Od 1 września br. zasiłku rodzinnego nie dostanie osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli wcześniej nie wystąpi o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców dziecka.
       
  Rozszerzono także pojęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotychczas oznaczało ono zatrudnienie w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej.
       Po zmianach zatrudnieniem jest także wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej , spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
       PRZYKŁAD
       
  Matka pobiera na 18-letnią córkę zasiłek rodzinny. Córka jest w ciąży i urodzi dziecko pod koniec września br. Córka nie zamierza przerywać nauki. Nie planuje zawarcia związku małżeńskiego z ojcem dziecka.
       Czy matka bez zmian będzie mogła otrzymywać zasiłek rodzinny na 18-letnią córkę?
       Od nowego okresu zasiłkowego tj. od 1 września 2005 roku zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwał, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. W omawianym przypadku po urodzeniu dziecka do zasilku rodzinnego będzie uprawniona 18-letnia córka na własne dziecko.
       Należy jednak pamiętać, że jest ona osobą samotną i aby nabyć prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, powinna przedstawić wyrok sądu zasądzający alimenty od ojca dziecka.
       Od 1 września br. w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko nie będzie wymagane posiadanie wyroku zasądzającego alimenty od drugiego z rodziców, tylko w określonych przypadkach.
       Będzie to miało miesjce w sytuacji, gdy:
       - drugi z rodziców dziecka nie żyje, - ojciec dziecka jest nieznany albo
       - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało przez sąd oddalone.
       EWA

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo