Likwidator P.P.D. "POLPŁYT" sp. z o.o....

  Likwidator P.P.D. "POLPŁYT" sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Fordońska 159

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 40/17 o powierzchni 2746 m kw. zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 486 m kw., który stanowi własność Spółki, objętej księgą wieczystą nr 50800 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
  2. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o numerze ewidencyjnym 40/18 o powierzchni 2457 m kw. zabudowanej garażem stanowiącym własność Spółki, objętej księgą wieczystą nr 122624 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
  - działki zlokalizowane są w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 159.
  Cena wywoławcza dla obu nieruchomości wynosi 880.000 złotych.
  Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "PRZETARG" pod adresem Likwidatora w terminie do dnia 2 czerwca 2005 r., godz. 8.00. Prawidłowa oferta powinna zawierać:
  l imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną, l datę sporządzenia oferty
  l oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, dokumentacją nieruchomości, jej stanem prawnym, stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie, l ofertę cenową i sposób jej zapłaty, przy zastrzeżeniu, że cała cena musi najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży wpłynąć na rachunek bankowy LIKWIDATORA,
  l oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, zaś do oferty powinny być dołączone dokumenty potwierdzające takie uprawnienia.

  Otwarcie ofert nastąpi 3 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Likwidatora. Powiadomienie oferentów o wyniku przetargu nastąpi w ciągu 2 tygodni od dnia otwarcia ofert. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem na konto w Banku PeKaO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 79 1240 3493 1111 0000 4279 1605 do dnia 1 czerwca 2005 r. Wpłatę uważa się za dokonaną w dniu wpływu na rachunek bankowy.

  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych podmiotów zostanie zwrócone na ich rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.
  Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
  W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, prowadzący przetarg może ustalić wyłonienie nabywcy spośród tych oferentów w formie licytacji.

  Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania się lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami.

  W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  Szczegółowy regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Likwidatora. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji w godzinach od 9.00 do 14.00.

  Koszty zawarcia umowy i przeniesienia prawa własności obciążają kupującego.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonów (52) 342-16-51, 0502-347-159.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo