WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA

  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska:

  1. Dyrektora Białobłockiego Ośrodka Kultury i Sportu w Białych Błotach, ul. Czysta 1a
  2. Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie, ul. Jałowcowa 7

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
  u wykształcenie wyższe:
  - humanistyczne,
  - pedagogiczne (w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej lub animacji kultury),
  lub kulturoznawcze
  u minimum 5-letni staż pracy
  u znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem instytucji kultury
  u stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
  Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
  * list motywacyjny oraz życiorys (telefon kontaktowy),
  * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  * świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, ewentualnie aktualne rekomendacje,
  * zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym,
  * oświadczenie o niekaralności i braku toczącego się wobec kandydata postępowania karnego,
  * koncepcję funkcjonowania instytucji na okres 3 lat, sporządzoną na piśmie w 2 egzemplarzach, maksymalnie na trzech stronach formatu A-4

  Oferty wraz z dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach odrębnie na każde ze stanowisk, z dopiskiem odpowiednio KONKURS BOK lub KONKURS WOK, w terminie do 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 lub osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro pok. nr 24).
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków - 31.05.2005 r.
  Informacje na temat warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, tel. (52) 323-90-90.
  O dopuszczenie do konkursu bądź odrzucenie oferty oraz terminie konkursu zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie przez Komisję Konkursową.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo