Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  z siedzibą we Włocławku przy ul. Rysiej 3 sprzeda w drodze ustnego PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO niżej wymieniony środek trwały:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest:
  Samochód towarowo-osobowy marki Żuk A07J
  nr rej. WKA 6887, rok produkcji 1994
  w cenie wywoławczej 5000,00 (z podatkiem VAT).
  2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego. W gotówce należy wpłacić do kasy przedsiębiorstwa do dnia 14.04.2005 r. do godz. 9.30 lub przelewem PKO BP/OWłocławek 66102051700000100200058453 do dnia 11.04.2005 r.
  Sprzedający zastrzega, że wadium przepada na jego rzecz, jeśli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny co najmniej wywoławczej.
  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie.
  Wadium złożone przez nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny.
  Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
  3. Licytator przeprowadzi przetarg w dniu 14.04.2005 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Spółki ul. Rysia 3, pok. Nr 8.
  Postąpienie wynosić będzie 3 % ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestanie wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą. Po ustaniu postąpień, po trzecim ogłoszeniu, licytator udzieli przybicia oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
  4. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień odbioru nabytego środka trwałego nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia przetargu, wpłacając należną kwotę na rachunek wskazany do wpłaty wadium.
  5. Nabywca, który w terminie określonym w pkt. 4 nie uiści ceny nabycia, traci wszelkie prawa (w tym wynikające z przybicia) oraz złożone wadium (za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego MPK spółka z o.o. Włocławek).
  6. Wydanie przedmiotu sprzedaży (protokolarnie) nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Podstawę wpłaty stanowić będzie faktura VAT, którą nabywca otrzyma w Sekcji Technicznej, w siedzibie spółki.
  7. Przedmiot sprzedaży oglądać można od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00 w dniach 7.04.2005 r. do dnia 14.04.2005 r., w obecności pracownika spółki p. Janusza Lewandowskiego, po uprzednim uzgodnieniu z nim terminu (tel. 54/236-42-81 wew. 14).
  8. Wszelkich informacji nt. przedmiotu sprzedaży udzielają w terminach określonych w pkt. 7 pracownicy Sekcji Technicznej (tel. 54/236-42-81 wew. 14).
  9. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
  10. Przetarg prowadzić będzie Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Spółki. Zarządzenie wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Spółki.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo