Kto zachował prawo do wcześniejszej emerytury

  Kto zachował prawo do wcześniejszej emerytury

  Przygotowała Jolanta Zielazna jolanta.zielazna@pomorska.pl

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Kto zachował prawo do wcześniejszej emerytury

  ©Fot. archiwum

  Wcześniejsze emerytury jeszcze są, nie odeszły do lamusa. Ale tylko dla niektórych pracowników. Dziś piszemy, kto zachował to prawo.
  Kto zachował prawo do wcześniejszej emerytury

  ©Fot. archiwum

  Kto - w myśl nowych przepisów - ma prawo do emerytur pomostowych - pisaliśmy w poniedziałek. Dziś podajemy wykazy prac, które uznawane są za wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i uprawniają do emerytur pomostowych.

  Obiecaliśmy, że napiszemy, kto mimo wszystko zachował prawo do wcześniejszej emerytury i może na nią przejść. Oto te informacje.

  Zachowali prawo

  Od początku 2009 roku obowiązują nowe uprawnienia do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę dla osób urodzonych po 31.12.1948.r. (na podstawie art. 184), jak również nowe zasady ustalania wysokości tych świadczeń.
  Mówiąc o wcześniejszych od razu dodajmy, że zasady, o których piszemy niżej dotyczą osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku. W praktyce dotyczy to kobiet urodzonych w latach 1949-1953, które do 31.12.2008 roku spełniły warunki konieczne do uzyskania wcześniejszej emerytury, czyli:
  - miały wymagany staż pracy ogółem, tj. 30 lat pracy, osiągnęły wiek 55 lat lub
  - legitymują się 20-letnim okresem zatrudnienia oraz zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy również przed 31.12.2008 i ukończyły 55 lat lub
  - miały wymagany okres zatrudnienia tj. 20 lat pracy w tym 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach i ukończyły 55 lat.

  Kiedy panie z tego przywileju skorzystają - zależy wyłącznie od ich decyzji. Muszą jednak pamiętać, że jeśli ma to być emerytura wcześniejsza (liczona według starych zasad) - wniosek trzeba złożyć przed ukończeniem 60 lat.

  Mieli wiek, czekają na staż

  Jest jeszcze jedna grupa pracowników urodzonych w latach 1949-1968, która będzie mogła skorzystać z wcześniejszej emerytury. Mówi o nich art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Są to pracownicy, którzy do 31.12.1998 roku mieli wymagany minimalny staż pracy ogółem i staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a nie osiągnęli wieku emerytalnego.

  Panowie z tego przedziału wiekowego (urodzeni po 1948 a przed 1969 r.) będą mogli skorzystać z wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lat, o ile do końca 31.12.1998r. udokumentowali ogółem 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach, nie są członkami OFE , a jeżeli są to złożą wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa oraz rozwiążą stosunek pracy.

  Na podstawie tego samego artykułu ustawy na wcześniejsze emerytury mogą przejść kobiety urodzone po 1948 roku, o ile do końca grudnia 1998 roku udokumentowały staż pracy wynoszący ogółem 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach, nie należą do OFE , a jeżeli należą złożą wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa i na swój wniosek rozwiążą stosunek pracy. Po spełnieniu tych warunków i osiągnięciu wcześniejszego wieku emerytalnego (55 lat) mogą przejść na wcześniejszą emeryturę liczoną według nowych zasad (art. 183) czyli emeryturę mieszaną.

  WYKAZ PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH

  1. Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu.
  2. Prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych
  3. Prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze.
  4. Prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy).
  5. Prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, Ścinanie szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco.
  6. Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych.
  7. Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych.
  8. Prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła.
  9. Prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach.
  10. Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych.
  11. Prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych; przygotowanie, dozorowanie pracy walcó lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów.
  12. Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych.
  13. Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych.
  14. Prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu.
  15. Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjno-egzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie.
  16. Prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi.
  17. Prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych.
  18. Prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych.
  19. Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych.
  20. Prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych.
  21. Prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku.
  22. Prace rybaków morskich.
  23. Prace na statkach żeglugi morskiej.
  24. Prace na morskich platformach wiertniczych.
  25. Prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy.
  26. Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej lub gazu ziemnego.
  27. Prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu ziemnego.
  28. Prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).
  29. Prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).
  30. Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych.
  31. Prace przy ręcznym układaniu na gorąco nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
  32. Prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem.
  33. Prace garbarskie bezpośredni przy obróbce mokrych skór.
  34. Prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową.
  35. Prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0 stop. C.
  36. Prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych.
  37. Prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym
  38. Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.
  39. Prace przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych.
  40. prace przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów.

  WYKAZ PRAC W SZCZEGÓLNYm charakterze

  1. Prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor).
  2. Prace kontrolerów ruchu lotniczego.
  3. Prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska.
  4. Prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich
  5. Prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów.
  6. Prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra).
  7. Prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei.
  8. Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym.
  9. Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
  10. Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
  11. Prace operatorów reaktorów jądrowych.
  12. Prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IZ lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych.
  13. Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.
  14. Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.
  15. Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu.
  16. Prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną.
  17. Prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem.
  18. Prace członków zespołów ratownictwa medycznego.
  19. Prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego. morskiego, górnictwa otworowego).
  20. Prace pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt. 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uczestniczących bezpośrednio w akacjach ratowniczych.
  21. Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  22. Prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  23. Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
  24. Prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

  Kup prenumeratę cyfrową Gazety Pomorskiej i otrzymaj:

  • dostęp do wszystkich treści Gazety Pomorskiej
  • codzienne e-wydanie Gazety Pomorskiej
  • artykuły, reportaże, wywiady i multimedia
  • co tydzień nowy numer ekstramagazyn.pl

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo