Jesteś tu: Strona główna EKO-SERWIS Artykuł

Formy ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim

Dodano: 17 lipca 2009, 13:55

W regionie Kujaw i Pomorza występują wszystkie formy prawnej ochrony przyrody, z wyjątkiem parków narodowych.
Obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski na tle województwa kujawsko-pomorskiego.

Obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski na tle województwa kujawsko-pomorskiego.

Parki krajobrazowe

W myśl obowiązującej ustawy o ochronie przyrody, parki krajobrazowe są obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Celem ich utworzenia jest zachowanie i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Parki krajobrazowe nie są obszarami wyłączonymi z eksploatacji gospodarczej, jednakże gospodarka poddana jest pewnym ograniczeniom, które zapewniają trwałe zachowanie ww. wartości.

Parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego są podstawą tzw. wielkoobszarowej ochrony przyrody, zapewniającej zachowanie różnorodności siedliskowej i gatunkowej oraz zbliżonych do naturalnych warunków rozwoju zbiorowisk roślinnych i fauny. Skupiają obszary o względnie najniższym poziomie zanieczyszczenia środowiska nie tylko w naszym regionie, co tworzy bardzo dobre warunki do produkcji rolniczej oraz wypoczynku.
W regionie Pomorza i Kujaw utworzono 9 parków krajobrazowych, zajmujących łącznie 232 762,8 ha ogólnej powierzchni województwa, co stanowi 13% (krajowy wskaźnik wynosi 8%). Są to: Brodnicki Park Krajobrazowy, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy, Nadgoplański Park Tysiąclecia, Tucholski Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody są obiektami o różnej wielkości, wyłączonymi z eksploatacji gospodarczej w celu zachowania wartościowych, zwykle naturalnych lub mało zmienionych przez człowieka ekosystemów, a rzadziej – stanowisk roślin i zwierząt lub elementów przyrody nieożywionej. W województwie kujawsko-pomorskim większość stanowią rezerwaty częściowe, w których możliwe lub nawet wskazane są różne zabiegi gospodarcze, np. leśne prace pielęgnacyjne, "pomagające” przyrodzie w utrzymaniu stanu zgodnie z wyznaczonym celem ochrony.
W regionie kujawsko-pomorskim utworzono 92 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 17 375,3 ha. Wśród nich znajdują się rezerwaty:
– faunistyczne (743,7 ha), np. "Jezioro Miedźno”, "Reptowo”,
– krajobrazowe (12 604,3 ha), np. "Dolina Osy”, "Dolina rzeki Brdy”,
– leśne (1 995,2 ha), np. "Jamy”,
– torfowiskowe (599,3 ha), np. "Okonek”,
– florystyczne (203,7 ha), np. "Czarny Bryńsk”,
– wodne (928,1 ha), np. "Jezioro Zdręczno”,
– stepowe (49,0 ha), "Zbocza Płutowskie”,
– przyrody nieożywionej (250,2 ha),
– słonoroślowe (1,8 ha).

Część rezerwatów podlega ochronie ścisłej, co oznacza wykluczenie ingerencji człowieka. Wstęp do takich rezerwatów możliwy jest tylko za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Do rezerwatów ścisłych należą:
– "Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego”, dla ochrony najliczniejszego skupiska cisa na stanowisku naturalnym,
– "Linje”, dla ochrony brzozy karłowatej Betula nana,
– "Szumny Zdrój”, dla ochrony fragmentu lasu mieszanego, pociętego wąwozami źródliskowymi z bogatym runem,
– "Płutowo”, dla ochrony lasu mieszanego na zboczach doliny,
– "Stręszek”, dla ochrony zespołu roślinności torfowiskowo-bagiennej,
– "Nadgoplański Park Tysiąclecia”, dla ochrony siedlisk ptactwa wodno-błotnego.
Obszary chronionego krajobrazu
W granicach województwa kujawsko-pomorskiego zostały wyznaczone 34 obszary chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 338 504,20 ha. Zalicza się do nich tereny wyróżniające się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych w szczególności z uwagi na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką albo ze względu na istniejące lub odtwarzane korytarze ekologiczne. Gospodarowanie na tych terenach, podobnie jak w parkach krajobrazowych, podlega niewielkim ograniczeniom. Ochronie podlegają zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe elementy krajobrazu. Na tych obszarach ze szczególną uwagą podchodzi się do gospodarki wodno-ściekowej i problemu zagospodarowania odpadów.
W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej tego typu form znajduje się w dolinach rzecznych Wisły, Brdy, Drwęcy i Osy oraz na terenie Borów Tucholskich, np. "Obszar Zalewu Koronowskiego”, "Obszar torfowiskowo-jeziorno-leśny Zgniłka – Wieczno – Wronie”.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są pojedynczymi tworami przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupieniami, mającymi szczególną wartość naukową, historyczno-pamiątkową i krajobrazową. Twory te odznaczają się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. Na obszarze województwa znajduje się około 2 000 pomników przyrody, do których zalicza się m.in. pojedyncze drzewa, skupienia drzew, aleje przydrożne, głazy narzutowe, itp.
Pomniki przyrody na terenie Pomorza i Kujaw rozmieszczone są nierównomiernie; najbogatsze pod tym względem są powiaty: świecki, bydgoski, tucholski, nakielski, grudziądzki i inowrocławski.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego, zasługujące na ochronę ze względu na walory widokowe lub estetyczne (np. Torfowisko Messy, Dolina rzeki Ryszki, Słupski Gródek nad Osą). W województwie zajmują łącznie powierzchnię 7 479,30 ha.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są zasługującymi na ochronę pozostałościami ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. W województwie wyznaczono 1 841 takich obiektów, na łącznej powierzchni 6 907,40 ha. Pomorze i Kujawy należą do regionu zajmującego czołowe miejsce pod względem liczby uznanych użytków ekologicznych. Są to głównie śródleśne bagna, torfowiska, łąki, wąwozy, kępy drzew i krzewów, oczka wodne itp. Największe obszarowo użytki ekologiczne występują w gminach: Sępólno Krajeńskie, Warlubie, Cekcyn, Koronowo, Więcbork i Sośno.

Natura 2000

Województwo kujawsko-pomorskie uczestniczy w tworzeniu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, tj. sieci obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej.

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:
– Obszary Specjalnej Ochrony ptaków – OSO (Special Protection Areas – SPA), wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. Ptasiej.
– Specjalne Obszary Ochrony siedlisk – SOO (Special Areas of Conservation – SAC), wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Siedliskowej.

W województwie kujawsko-pomorskim, według stanu na 27 października 2008r., oficjalnie desygnowanych do ogólnopolskiej sieci Natura 2000 jest 26 obszarów, w tym;
• 19 Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk,
• 7 Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków.
Obszary Specjalnej Ochrony ptaków to:
• Bory Tucholskie – 322535,8 ha
• Dolina Dolnej Wisły – 33 559,04 ha
• Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego – 32 672,1 ha
• Ostoja Nadgoplańska – 9 815,8 ha
• Błota Rakutowskie – 4 437,93 ha
• Bagienna Dolina Drwęcy – 3 366,0 ha
• Żwirownia Skoki – 166,32 ha

Specjalne Obszary Ochrony siedlisk to:
• Dolina Noteci – 50 531,99 ha
• Pojezierze Gnieźnieńskie – 14 462,81 ha
• Jezioro Gopło – 13 459,42 ha
• Dolna Wisła – 9 872,07 ha
• Ostoja Lidzbarska – 7 397,77 ha
• Solecka Dolina Wisły – 7 030,08 ha
• Dolina Drwęcy – 6 930,65 ha
• Sandr Wdy – 6 320, 75 ha
• Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich – 3 948,35 ha
• Nieszawska Dolina Wisły – 3 891,72 ha
• Dybowska Dolina Wisły – 1 392,02 ha
• Krzewiny – 498,98 ha
• Cytadela Grudziądz – 222,81 ha
• Torfowisko Mieleńskie – 146,06 ha
• Cyprianka – 109,28 ha
• Zamek Świecie – 15,78 ha
• Ciechocinek – 13,23 ha
• Forty w Toruniu – 12,91 ha
• Torfowisko Linie – 5,27 ha

Spośród, wymienionych wyżej obszarów 15 zlokalizowanych jest w całości w granicach administracyjnych województwa, a pozostałe 11, w tym 8 obszarów siedliskowych (SOO) i 3 obszary ptasie (OSO), wykracza poza jego granice. Nie wyczerpuje to jednak całego potencjału przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego. Obszary położone w całości w obrębie województwa zajmują łącznie powierzchnię około 57 430 ha, z tego obszary ptasie (OSO) zajmują około 40 642 ha, a obszary siedliskowe (SOO) – około 16 788 ha. Zdecydowana większość (67%) obszarów sieci Natura 2000 położonych w całości w granicach województwa kujawsko-pomorskiego związana jest funkcjonalno-przestrzennie z innymi formami ochrony przyrody, w tym głównie
z: parkiem narodowym, rezerwatami, parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu. Natomiast pozostałe obszary Natura 2000 stanowią jedyną formę ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt tam istniejących. Wyjątek stanowi Zamek Świecie – będący jedną
z największych ostoi zimowych mopka, który chroniony jest w skutek wpisania
go do Państwowego Rejestru Zabytków.

Opis i pełna charakterystyka poszczególnych obszarów Natura 2000 oraz mapki są dostępne na stronie internetowej http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/.

Obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski na tle kraju

Obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski na tle kraju

Zielone Płuca Polski

Część terenu województwa kujawsko-pomorskiego leży w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski (ZPP).
W dniu 20 grudnia 2004 roku podpisane zostało porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej, zwane Porozumieniem Zielone Płuca Polski. Porozumienie jest kontynuacją porozumienia podpisanego w dniu 13 maja 1988 roku w Białowieży przez przedstawicieli pięciu byłych województw: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego oraz Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, a w latach 1991-1998 przez kolejnych sygnatariuszy, w tym przez byłe województwo toruńskie. W związku z reformą administracyjną kraju kontynuacja porozumienia wymagała zmian jego zapisów uwzględniających nowo powstałe jednostki administracyjne.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 289/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2000 roku w sprawie wyrażenia woli podpisania porozumienia w sprawie kompleksowej ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski oraz Uchwały Nr 455/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000 roku zmieniającej ww. uchwałę, do obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski z terenu województwa kujawsko-pomorskiego weszły tereny powiatu brodnickiego, w tym:
– gmina miejska Brodnica,
– gminy miejsko-wiejskie: Górzno, Jabłonowo Pomorskie,
– gminy wiejskie: Bartniczka (dawniej Grążawy), Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Świedziebnia, Zbiczno.

Ponadto do obszaru funkcjonalnego ZPP należą województwa:
– podlaskie – w całości,
– warmińsko-mazurskie – w całości,
– mazowieckie – w części,
– pomorskie – w części.

Porozumienie Zielone Płuca Polski realizowane jest poprzez:
– Radę Programową Porozumienia Zielone Płuca Polski, do zadań której należy określanie polityki prowadzonej przez Porozumienie oraz ocenianie działalności Fundacji Zielone Płuca Polski, a także reprezentowanie Porozumienia w kontaktach wewnątrz kraju i poza jego granicami,
– Fundację Zielone Płuca Polski,
– ustanowienie w przyszłości, w miarę potrzeb, innych form organizacyjno-prawnych.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 czerwca 2005 roku podjął Uchwałę Nr XXXVI/449/05 w sprawie utworzenia Fundacji Zielone Płuca Polski. Akt notarialny zakładający Fundację podpisano 28 września 2005 roku. Celem Fundacji jest organizowanie i finansowanie zadań określonych w "Porozumieniu w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej”, poprzez:
– ożywienie oraz proekologiczne ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru ZPP, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, leśnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego,
– wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych tworzących materialne podstawy rozwoju obszaru ZPP,
– pozyskiwanie środków Unii Europejskiej,
– wzrost atrakcyjności i konkurencyjności ZPP w przestrzeni europejskiej,
– doskonalenie i promocja produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze ZPP,
– uwzględnienie areału i funkcji Zielonych Płuc Polski w polityce przestrzennej i regionalnej państwa,
– podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru ZPP wśród mieszkańców regionu, Polski, Europy.

Powyższe cele realizowane będą poprzez następujące działania:
– Wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu i regionalnemu.
– Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi.
– Wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć na rzecz ochrony obszarów przyrodniczo cennych, a także wspieranie i inicjowanie wszelkich działań służących ochronie wartości kulturowych.
– Uczestnictwo w programach:
– dotyczących ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i leśnictwa,
– dotyczących rozwoju rolnictwa, zwłaszcza rolnictwa ekologicznego,
– służących rozwojowi i upowszechnianiu turystyki,
– dotyczących działań wspierających rozwój obszarów wiejskich,
– dotyczących bazy i zasobów lecznictwa uzdrowiskowego.
– Upowszechnienie nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych sprzyjających rozwojowi lokalnemu.
– Działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne, zwłaszcza związane z ideą zrównoważonego rozwoju, w tym: organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń, konkursów, wystaw i prezentacji.
– Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia na rzecz realizacji celów Fundacji i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji.
– Działalność wydawnicza i publikacyjna służąca prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji.
– Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, środowiskami biznesu i placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

W dniu 25 października 2006 roku Rada Programowa Porozumienia Zielone Płuca Polski podjęła uchwałę w sprawie poszerzenia obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski o 24 gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie obszar ZPP na terenie województwa obejmuje:

Powiat golubsko-dobrzyński:

gm. Ciechocin
gm. Kowalewo Pomorskie
gm. Golub-Dobrzyń
gm. Radomin
gm. Zbójno
gm. Miasto Golub-Dobrzyń

Powiat rypiński:

gm. Brzuze
gm. Rogowo
gm. Rypin
gm. Skrwilno
gm. Wąpielsk
gm. Miasto Rypin

Powiat brodnicki:

gm. Osiek
gm. Miasto Brodnica
gm. Górzno
gm. Jabłonowo Pomorskie
gm. Bartniczka (dawniej Grążawy)
gm. Bobrowo
gm. Brodnica
gm. Brzozie
gm. Świedziebnia
gm. Zbiczno

Powiat grudziądzki:

gm. Świecie nad Osą
Powiat wąbrzeski:
gm. Dębowa Łąka
gm. Książki
gm. Wąbrzeźno
gm. Miasto Wąbrzeźno

Powiat toruński:

gm. Czernikowo
gm. Lubicz
gm. Obrowo

Powiat grodzki Toruń:

gm. Miasto Toruń

Powiat lipnowski:

gm. Chrostkowo
gm. Kikół

Wymienione powyżej gminy zajmują łącznie powierzchnię 247 723 ha, a liczba mieszkańców wynosi 380 420. Po włączeniu wymienionych terenów do obszaru ZPP jego powierzchnia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 344 090 ha, co stanowi 19,1% powierzchni regionu, a liczba ludności mieszkająca na obszarze ZPP w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 451 365.

Nadrzędnym celem powiększenia obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski w regionie kujawsko-pomorskim było włączenie w granice obszaru całego dorzecza Drwęcy. Drwęca jest jedynym w Polsce ichtiofaunistycznym rezerwatem przyrody, utworzonym dla ochrony ryb łososiowatych. Rzeka płynie w klasycznie wykształconej pradolinie. Podczas odpływu wód z topniejącego lądolodu powstał charakterystyczny system teras rzecznych. Poziomy terasowe, zbudowane przeważnie z piasków i żwirów polodowcowych, porastają rozległe kompleksy leśne, m.in. w rozszerzeniach pradoliny: Kotlinie Konstancjewskiej i Kotlinie Elgiszewskiej. Rozległe kompleksy leśne występują także w obrębie Kotliny Toruńskiej. Lesistość powiększonego obszaru wynosi 20,0%, co jest wartością nieco niższą od średniej dla całego obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski (27,5%).
Dorzecze Drwęcy powinno podlegać szczególnej ochronie, gdyż w jej dolnej części, w Lubiczu, znajduje się powierzchniowe ujęcie wody zaopatrujące miasto Toruń. Ujęcie to jest obecnie modernizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Dzięki włączeniu kolejnych 24 gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w obszarze funkcjonalnym ZPP znalazły się kolejne rezerwaty przyrody: "Wronie”, "Kępa Bazarowa”, "Tomkowo”, "Bobrowisko” i "Okalewo”, a tym samym ich liczba w ZPP wzrosła do 17. W granicach obszaru ZPP znajduje się cały rezerwat przyrody "Rzeka Drwęca”.

Poza dwoma parkami krajobrazowymi – Brodnickim i Górznieńsko-Lidzbarskim, w obszarze ZPP znalazły się fragmenty ośmiu obszarów chronionego krajobrazu: "Obszar doliny Drwęcy”, "Obszar doliny Osy i Gardęgi”, obszar torfowiskowo-jeziorno-leśny Zgniłka – Wieczno – Wronie”, "Źródła Skrwy”, "Drumliny Zbójeńskie”, "Nizina Ciechocińska”, "Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej” i "Obszar wydmowy na południe od Torunia”. Obszary te zajmują 28,0% powiększonego obszaru ZPP.

Na powiększonym obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski znajdują się dwa obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: "Bagienna Dolina Drwęcy” oraz "Dolina Dolnej Wisły”. Planowane jest utworzenie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: "Ostoja Lidzbarska”, "Dolina Drwęcy”, "Forty w Toruniu” i "Nieszawska Dolina Wisły”.
W granicach powiększonego obszaru ZPP znalazły się liczne ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, np. Okonin (gm. Ciechocin), Przydwórz (gm. Wąbrzeźno), Grodno (gm. Golub-Dobrzyń), Osiek (gm. Obrowo). Przez obszar przebiegają liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Drwęca jest ponadto ważnym w tej części kraju, malowniczym szlakiem kajakowym.

Powiększony obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski to teren wartościowy pod względem zasobów dziedzictwa kulturowego. Toruń został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Unikatowe zabytki architektury gotyckiej znajdują się w Golubiu-Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Kowalewie Pomorskim i Rypinie. Cenne obiekty zabytkowe stanowią liczne zachowane układy urbanistyczne, obiekty architektury sakralnej, zamki i ruiny zamków, zespoły dworsko-parkowe i pałacowo-parkowe, zabytki techniki oraz grodziska.

Polityka ekologiczna województwa kujawsko-pomorskiego za swój podstawowy cel przyjmuje zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu, w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa. Realizacja tego celu jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
pomorska24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 800 111 006

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

pomorska.pl jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.pomorska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.